Regulamin

REGULAMIN DETALICZNEGO SKLEPU INTERNETOWEGO hurtowniasolarium.pl

§1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień na Produkty, których sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Sklepu.
2. Właścicielem Sklepu jest Kosecka Joanna Sun-days ul. Wybickiego 11/125,

41-219 Sosnowiec, NIP: 644-310-65-45

&2. Definicje

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie mają odpowiednio następujące znaczenia, które obejmować będą zarówno formę liczby pojedynczej i mnogiej definiowanych wyrażeń:
1. Sklep – oznacza program składania i realizacji zamówień na Produkty znajdujący się pod adresem hurtowniasolarium.pl, kierowany do przedsiębiorców prowadzących salony solaryjne stosujące w ramach świadczonych usług Produkty; a także do odbiorców detalicznych, nieprowadzących działalności gospodarczej,
2. Sprzedawca –Sun-days Kosecka Joanna

3. Klient – oznacza osobę dokonującą zakupu w Sklepie
4. Produkt – oznacza wszelkie artykuły wytwarzane i sprzedawane przez Sprzedawcę, które znajdować się będą w ofercie sprzedaży Sprzedawcy lub w promocyjnych pakietach Produktów, o ile takie będą w danym czasie oferowane;
5. Adres Korespondencyjny Sprzedawcy – oznacza adres, na który ma być kierowana korespondencja od Klientów, w tym adres biura: ul. J. Wybickiego 11/125, 41-219 Sosnowiec

6. RODO – oznacza Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
7. Polityka prywatności – dokument będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu, który stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, w którym znajduje się szczegółowe wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych Klientów i użytkowników Sklepu przez Sprzedawcę.

§3. Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

1. Sprzedawca stosuje odpowiednie zabezpieczenia przy przesyłce i przechowywaniu danych dotyczących zamówienia. Szczegółowy obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę spełnia Polityka prywatności, w której wyjaśniono wszystkie istotne informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca oświadcza, że nie udostępnia innym firmom, jak również osobom prywatnym, żadnych informacji dotyczących klientów korzystającym ze Sklepu.
3. Klient dokonując rejestracji w Sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu utrzymywania konta Klienta w Sklepie oraz realizacji zamówienia wyłącznie przez Sprzedawcę Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie i/lub założenie i utrzymywanie konta Klienta w Sklepie. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych w celu otrzymywania ofert handlowych od Sprzedawcy.
4. Sprzedawca prowadzi legalną działalność gospodarczą i dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.


§4. Warunki sprzedaży

1. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznacznie z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

2. Zamówienia przyjmowane są poprzez Sklep przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
3. Zamówienia rozpatrywane są do końca następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, że złożone zamówienie jest wynikiem błędu/pomyłki zamawiającego (np. brak kontaktu z zamawiającym przy zamówieniu płatnym przy odbiorze).
5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli Klient otrzyma wiadomość e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
6. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarta jest w formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca oferuje towary będące w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
8. W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien zaznaczyć stosowne pole podczas składania Zamówienia w Sklepie oraz uzupełnić numer NIP.
9. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy w Sklepie nie łączą się.
10. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia bez podania przyczyny.

§5. Dostawa Produktów

1. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DHL Polska Sp. z o.o. lub Poczty Polskiej
2. Dostawy Produktów realizowane są na terenie Polski jak i zagranicą. Koszty wysyłki poza granice kraju ustalane są indywidulanie..
3. Dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Błędy w danych zawartych dowodzie zakupu należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania przesyłki pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji.

§6. Płatności

1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować dokonując przedpłaty na konto Sprzedawcy albo dokonując płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego PayU.
2. Sprzedawca nie odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisów płatniczych.

§7. Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówień liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy do wysyłki i wynosi 24 godziny. Czas od wysyłki do momentu dostarczenia towaru wynosi od 1 do 4 dni roboczych, w zależności od wybranego sposoby wysyłki
2. W przypadku chwilowego braku zamówionego Produktu w magazynie, czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

§8 Gwarancja i zwrot towaru

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
2. Produkty posiadają gwarancję jakości Sprzedawcy, będącego jednocześnie ich producentem lub dystrybutorem. Gwarancja obejmuje terytorium Polski.
3. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Klient zobowiązany jest przed odebraniem przesyłki od kuriera do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę.
W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za jakość Produktu w okresie nie przekraczającym daty ważności znajdującej się na opakowaniu.
5. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do jakości Produktów lub ich opakowań, przysługuje mu prawo złożenia reklamacji jakościowej. Wady jakościowe powinny zostać zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty Zamówienia produktów ze Sklepu.
Zgłoszenie reklamacji przez Klienta musi być dokonane w formie pisemnej pocztą elektroniczną na Adres Korespondencyjny Sprzedawcy, i musi zawierać każdorazowo zawierać będzie następujące dane:
a. nazwę i ilość zakwestionowanych Produktów,
b. datę przydatności do użytku,
c. opis wad,
d. opis okoliczności w jakich zostały stwierdzone.
8. Rozstrzygnięcie zgłoszenia reklamacyjnego jakościowego następować będzie w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia do Sprzedawcy w sposób przewidziany powyżej. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego następować będzie wymiana Produktu na pełnowartościowy w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia. Koszt ponownej wysyłki Produktu ponosi Sprzedawca. W przypadku, gdy Produkt z reklamacji jakościowej rozpatrzonej pozytywnie nie znajduje się już w ofercie handlowej Sprzedawcy, zostanie wystawiony dokument korygujący i zwrot środków dla Klienta.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia produktu z winy Klienta, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa Klient.

§9. Informacje o Sklepie

1. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu, asortymentu Produktów oraz aktualnej oferty handlowej Sprzedawcy można również uzyskać pod Adresem Korespondencyjnym Sprzedawcy lub pod numerem telefonu 512-218-885.

§10. Obowiązywanie Regulaminu

1. Regulamin Programu w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01 12.2019
2. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sklep oraz zamawiającego Klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu oraz zawieszenia lub zakończenia sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu w każdym czasie bez podania przyczyny – dokonana zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych / umów zawartych przed momentem opublikowania zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu mogą być podyktowane jego dostosowaniem do zmienionych przepisów prawa lub decyzjami biznesowymi Sprzedawcy związanymi z prowadzenie Sklepu.
4. Informacja o każdej zmianie Regulaminu, zostanie zakomunikowana za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na stronie hurtowniasolarium.pl
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między Sklepem a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności zawierająca szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu oraz używania plików cookie.