Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Joanna Kosecka Sun-days, 41-219 Sosnowiec ul.  Wybickiego 11 lok. 125

W sprawie ochrony swoich danych osobowych można skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: hurtowniasolarium@op.pl lub poczty tradycyjnej na powyższy adres.

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania. Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

w celach kontaktowych na podstawie udzielonej zgody (przepisy RODO);
w celu realizacji usługi polegającej na zakupie naszych produktów w sklepie internetowym na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;
w celach rozliczeniowych aby wystawić dokument księgowy zgodnie z Ustawą o Vat, Ordynacją Podatkową i innymi przepisami podatkowymi.
w celu przesyłania informacji przez newsletter na podstawie udzielonej zgody zgodnie z RODO;
w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby ich wykazania;
w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu zgodnie z przepisami RODO;

 

2. Okres przechowywania danych. Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres:

Pana/Pani dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z umowy nie dłużej jednak niż 5 lat.
• Do czasu realizacji celu na jaki zostały pobrane.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody lub jeśli dane te się zdezaktualizowały.

3. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe przekazywane:

 podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów  np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podmioty świadczące na rzecz Administratora  usługi doradcze, prawne, windykacyjne oraz usługi doręczania korespondencji i przesyłek
naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, agencjom marketingowym, windykacyjnym, z którymi zawarliśmy Umowy Powierzenia aby dane były w odpowiedni sposób chronione.

4. Monitoring

 Nasze biuro nie jest monitorowane.

5. Pan/Pani prawa wynikające z RODO:

a. w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
b. poprawić błędne dane osobowe,
c. zażądać aby administrator przerwał przetwarzanie i usunął dane osobowe,
d. zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone,
e. skorzystać z prawa do przenoszenia danych,
f. wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody)
g. sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych.
h. w każdej chwili jest pan/Pani uprawniony/a do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru jeśli dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

6. Administrator przetwarza dane wyłącznie zgodnie z prawem w taki sposób, aby nie doszło do naruszenia podstawowych praw osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie danych w naszej placówce zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy i w takim zakresie, w jakim spełniona będzie co najmniej jedna z poniższych podstaw prawnych:

a. osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie w jednym lub większej licznie określonych celów;
b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;
c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub umowy międzynarodowej;
d. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora.

7. Nie stosujemy zautomatyzowanego profilowania.

8. Nie wysyłamy danych do Państw Trzecich

9. Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne w naszej firmie aby dane były chronione na najwyższym poziomie.